ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจ

  • สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมพื้นถิ่น
  • การอนุรักษ์ชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
  • นิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประสานงานและกำกับดูแล โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทางผ่านเอื้อเฟื้อ: ข้อเสนอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้อาคารเป็นทางสัญจรสาธารณะสำหรับจักรยาน , The 4th Thailand Bike and Walk Forum: Bike & Walk for ALL, 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร

เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท, การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร

โครงการวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์สาธิตพุทธศาสนาและป่าไม้วัดพระธาตุแม่เจดีย์อ.เวียงป่าเป้าจ. เชียงราย, วารสารระแนง, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2002, หน้า 72-81

ดาวน์โหลดประวัติและผลงาน >>>

ติดต่อ

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : o2-942-8960 ต่อ 307

แฟกซ์ : 02-940-5413

อีเมล์ : fengpvy@ku.ac.th