รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล

รองศาสตราจารย์

Doctor of Philosophy (Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, Thailand, 2560

Master of Landscape Architecture. Texas A&M University, USA ,2539

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2535

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ 2542 หัวข้องานวิจัยที่สนใจคือ การบริหารจัดการระบายน้ำในเมือง ระบบอภิบาลของการจัดการระบายน้ำ ชานเมืองและการกลายเป็นเมือง การวางผังที่คำนึงถึงการจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ ผศ.ดร. ศนิยังมีความสนใจสัมพันธภาพของสังคมวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในภูมิทัศน์พื้นถิ่นในอุษาคเนย์ ในด้านการปฏิบัติวิชาชีพ รศ.ดร. ศนิได้ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อทำงานโครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างกรมทางหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการออกแบบวางผังเพื่อลดทอนผลกระทบสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการระบายน้ำผิวดินที่เลียนแบบธรรมชาติ ผศ.ดร. ศนิได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักรนำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร ในด้านกิจกรรมอื่นๆ ผศ.ดร. ศนิเคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาปนิกให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรสาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : o2-942-8960 ต่อ 354

แฟกซ์ : 02-940-5413

อีเมล์ : arcsnw@ku.ac.th